บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

เป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง OEM ODM ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีประวัติยาวนานกว่า 65 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Butae' (บูเต้) และ Attitude (แอททิจูด) บริษัทดำเนินธุกิจโดยยึดถือนโยบายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมและยังได้รับมาตรฐานตาม ISO, GMP

ผลิตภัณฑ์ของเรา

นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความความพึงพอใจ มีการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ไข (PDCA) ตามระบบบริหารคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

ติดต่อเรา

Duangsiri Neo Cosmetics Co., Ltd.
73/13 Soi Romklao, Salaya-Thaiwas Rd., Salaya District, Amphur Phutamolthon, Nakorn Phathom, 73170, Thailand